Geo, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3 (Kim's Blogg)

Geo, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3

Geo, Geografi, Test Deg Selv 1-17, Kapittel 3

 1. Forvitring går ut på at temperaturforskjeller og fuktighet over tid vil påvirke berg.
 2. a) Kjemisk forvitring skyldes at mineralene i bergartene blir løst opp i vann, eller at det blir dannet nye mineraler med en annen kjemisk sammensetning enn den opprinnelige. Grunnen til de kjemiske reaksjonene er at vannet inneholder oppløste stoffer, blant annet oksygen og karbondioksid. Da skjer det forvitring, og berget brytes ned.

b) Mekanisk forvitring skjer ved at vann trenger seg ned gjennom sprekker i et fjell. Når vannet fryser, vil det utvide seg, og det er sterkt nok til å utvide sprekkene. Når vannet smelter vil sprekkene være større og det blir mer plass vann.

 1. Permafrost er at bakken er fryst hele året. Permafrosten utgjør ca. 26% av verdens landområder. De største områdene med permafrost finner vi i Sibir i Russland, i USA, i Alaska og i de nordlige delene av Canada.
 1. Jordsig er en type langsom massebevegelse som særlig er aktiv i høyfjell.
 1. Det inntraff katastrofale fjellskred i Loen i Sogn og Fjordane, og i Tafjord i Møre og Romsdal.
 1. Leireområdene i Norge inneholder salt fordi den opprinnelig ble avsatt i havet.
 1. Leirskred oppstår når vann trenges gjennom sprekker. Det foregår en kjemisk forvitring som sammen med frostsprenging og temperaturvariasjoner fører til at sprekker utvides og steiner løses. De løse delene raser lett der terrenget er bratt.
 1. Erosjon er en samlebetegnelse for de prosessene som forgår når rennende vann, breer, vind eller bølger sliter ned landskapet.
 1. Menneskelige inngrep som hogst av skog eller intensivt jordbruk kan øke faren for jorderosjon.
 1. Dersom elveløpet går i fast fjell, må vannet inneholde bergfragmenter for at det skal kunne erodere.
 2. En elv transporterer løsmateriale ved at mindre partikler virvles opp av strømmen og holder seg «svevende» i vannet. Jo større hastighet vannet har, desto større steiner kan elva ta med seg.
 3. Etter hvert som fallet og hastigheten avtar nedover i løpet, vil evla avsette materialet slik at de største fraksjonene bunnfelles først og deretter stadig finere fraksjoner med avtakende vannhastighet. Leire og fin silt bunnfelles først i stillestående vann. På den måten vil en elv alltid sortere sitt materiale
 4. Et elvegjel er når elva graver seg dypt ned i berget. Det er en smal dal med nesten loddrette sider.
 5. En elvemeander blir dannet ettersom elven flyter raskere på utsiden av kanten av en liten kurve og saktere på innsiden av kurven. Avsetninger av sedimenter skjer på innsiden av kurven ettersom elven flyter sakte. Sedimentene blir dyttet forover.
 6. En kroksjø er en avsnørt meandersving som er fylt av stillestående vann.
 7. Det er god dyrkingsjord på elvesletter fordi i flomperioder kan elva gå over sine bredder. Sedimenter som blir transportert i elvevannet, blir da avsatt utover elvesletta. De groveste sedimentene blir lagt igjen ved elvebredden. På den måten bygger det seg opp naturlige voller langs elva. Finkornet slam blir spredt ut over elvesletta og gir næring til jordsmonnet.
 8. a) En elvevifte dannes av det groveste materialet som avsetter seg foran munningen av sidedalene, og med tiden vil det bli bygd ut elvevifter.

b) En elvedelta er avsetning av sedimenter der en elv ender ut i havet eller en innsjø, med overflate bygd opp i nivå med vannoverflaten. Et typisk delta har form som en trekant.


#Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits