Geo, Hordaland Fylkeprosjekt (Kim's Blogg)

Geo, Hordaland Fylkeprosjekt


En innlevering på skolen, Geografi, (Et informasjonsrikt "dokument" om Hordaland).


Hordaland Fylkeprosjekt

Selve fylket

Hordaland er det tredje største fylket i Norge, og ligger på Vestlandet i Norge. Fylket grenser til Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Buskerud. Hordaland er den niende største fylket i areal. En av de viktigste byene i Hordaland er Bergen, som er en administrasjonsbyen fylket.

Hordaland er et veldig spesielt fylket. Fylket har en lang kyst, som er godt egnet til fiske, derfor kommer meste parten av næringen herfra. Hordaland er et fylke som har ganske store globale tilknytninger. Mange land i verden er svært avhengig av Hordaland på grunn av masseproduksjon av lask.

 

Geografi

Hordaland har en veldig vakker natur, som består blant annet av høye fjell og vidder, utrolige fine fossefall, fjorder, store breer og mange øyer. De har også mange kulturminner, store industristeder, et rikt kulturlandskap og fine jordbruksbygder.

Hordaland har altså veldig mange typer landskap. Hordaland og Rogaland er knyttet god til hverandre når det gjelder naturlandskap, og blir derfor ofte kalt et Norge i miniatyr fordi de to fylkene har til sammen litt av alt når det gjelder landskap.

Hordaland er et veldig fjellrikt fylke, omtrent 71% av arealet er dekket av fjellområder. Disse fjellområdene ligger høyre enn 300 meter over havet. Fylkets høyeste fjell er Hardangerjøkulen som også er en isbre, den er 1863 meter over havet.

 

Siden Hordaland har så store forskjeller når det gjelder landskap, kan vi dele fylket inn i flere forskjellige områder, distrikter. Disse distriktene heter Sunnhordland, Hardanger, Midthordland, Voss og Nordhordland.

 

Sunnhordland

Sunnhordland ligger helt mot sør. Distriktet har blant annet høye fjell og noen isbreer, fine holmer, skjær og store landbruksområder. Her bor folk veldig tett sammen, som skaper en hyggelig stemning.

 

Hardanger

Hardanger ligger til høyre for Sunnhordland, altså mot øst. Her finnes det ganske mange fine fosser, fjorder, breer og høye fjell. Hardanger er også veldig kjent for fruktdyrking. De dyrker blant annet moreller, plommer, pærer og epler her. Over 40% av norsk frukt kommer herfra.

 

Midthordland

Midthordland er også litt variert, men det som finnes mest her er fjell og mye skog inne i landet, holmer ved kysten og store øyer.

 

Voss

Voss er den største kommunen i Hordaland fylke. Kommunen har et areal på 1805 kvadratkilometer. I Voss er skimulighetene ganske store, her finnes blant annet det største skianlegget i hele fylket. Voss har et vakkert landskap med fine innsjøer og elver, kommunen er også viktig for Hordaland når det gjelder jordbruk.

 

Nordhordland

Nordhordland ligger over Midthordland, altså nord for Bergen. Kommunen har lenge vært kjent for industri og senere også oljerelaterte virksomheter, fiske og landbruk. Nordhordland er altså ganske viktig for Hordaland når det gjelder næring.

 

Geologi

Vi kan tenke oss at Hordaland er delt i tre lag. Den nederste delen er fullt av granitt og gneiser. Disse bergartene ble dannet i prekambrisk tid. Det som ligger over dette er vulkanske bergarter. Her ligger det også sedimentære bergarter fra perioden kambrosilur. Til slutt, det som ligger øverst er bergarter fra tiden prekambrium.

Ved slutten av prekambrium ble grunnfjellet slitt ned til en ganske plan flate. Dette skjedde ved erosjon og forvitring. Etter hvert som tiden gikk og havet steg, brakte det med seg kalkslam leire og masse stein. Det her ble etter lang tid omdannet til fyllit, kalkstein, skifter og sandstein.

 

Klima

Klimaet i Hordaland er ganske lik andre fylker på Vestlandet. De har altså et mildt klima og mye nedbør. Grunnen til at det er mye nedbør her er fordi det kommer en midlere luftstrøm fra sørvest.

 

Vind

Hordaland har høye fjell, her oppe dominerer vestavinden nesten hele året rundt. Vindforholdene ved lavere områder blir for det meste bestemt av terrenget rundt og temperaturforskjeller mellom hav og land.

 

Nedbør

Hordaland er et av fylkene som har mest nedbør i hele landet. Bare ved kysten har fylket ca. 1500 mm nedbør gjennom året. Mesteparten av det her faller ned i oktober. Måneden med minst nedbør er mai.

 

Næringsliv

Hordaland har mange forskjellige ferdigheter når det gjelder næringsliv. Den viktigste næringen i fylket er fiskeri.

 

Sysselsetningen i primærnæringene i Hordaland for fiske, jordbruk og skogbruk i 1950 er ikke like utbredt i dag.

Ifølge folketellingen i 1950 fra Statistisk Sentralbyrå var det totalt 23 143 personer som var sysselsatt i disse primærnæringene. Over halvparten av dem var sysselsatt i jordbruk, og litt over 5000 var sysselsatt i fiske. På denne tiden var det nesten ingen som var sysselsatt i skogbruk, på grunn av at det nesten ikke var skog der.

 

I dag har tallet på sysselsatte i primærnæringene gått ned til 4544 personer.

Grunnen til at tallet har gått ned er på grunn av at det har blitt mer lønnsomt med å bearbeide på disse råvarene i industrien, altså sekundærnæring.

 

Jordbruk

Hordaland er et fylke med veldig liten utbredelse på jordbruk i areal, men likevel kommer mesteparten av norsk frukt fra Hordaland. Hordaland har et godt klima for jordbruk, men fordi mesteparten av fylket er dekket av fjell er det derfor vanskelig.

 

Fiske

Fiske er et av de viktigste næringene til Hordaland. Grunnen til at Hordaland driver mye med fiskeri, er fordi fylket har en lang kystlinje. Alle de 33 fylkene som fylket består av grenser faktisk til havet, noe som gjør at hele fylket kan drive med fiskeri.

 

Industri

Hordaland er det nest viktigste fylket i hele landet når det gjelder industri. Fylket hadde nesten 26 000 sysselsatte i bare industri i 2012. De fleste av industriene her er verkstedindustri.

 

En av de største bedriftene i Hordaland er Statoil ASA. Det er et stort olje- og gasselskap som også strekker seg utenfor Norges grenser. Statoil er i dag tilstede ved ca. 36 andre land.

Lokalisering for oljeutvinningen er ikke like fritt som andre bedrifter. Det kan bare drives der naturgrunnlaget ligger. Ved mange andre bedrifter gjelder det å velge steder der inntekten blir større enn utgiftene, med som regel er de fleste steder med olje lønnsomme. Ved oljeutvinning må man planlegge hvor de skal bore, her gjelder det å være nøye og presis, siden ved å bore på feil sted vil koste dem opptil 300 millioner kroner.

I det siste har lokaliseringsfaktorene har hatt liten betydning og vært mer fritt. Statoil har for eksempel tatt i bruk denne egenskapen og samarbeider blant annet med Kina i dag. Det er faktisk Statoils første internasjonale operatørskap. Her hjelper de Kina blant annet med leting og produksjon av olje.

Statoil driver også med produksjon og salg av gass i Storbritannia. Det meste av gassen de selger her blir importert ifra Norge.

 

Som sagt har lokaliseringsfaktorene harr mindre betydning i de siste årene. Transport- og råvarekostnadene synker mens verdien på ferdigvarene stiger. I dag kan industrier velge fritt hvor de skal lokalisere seg.

 

Et annet og veldig stort selskap i Hordaland er Marine Harvest. Selskapet har flere søsterselskaper i andre land, men det er Marine Harvest Norway som eier 100% av alle de søsterselskapene. Det blir sett som verdens største selskap innenfor fiskeoppdrett. De driver blant annet med salg, produksjon og fordeling av fisk. Selskapet har et veldig stort globalt tilknytting. Mange andre land er avhengig av lakseproduksjonen i Hordaland. De produserer faktisk 25% av verdens oppdrettslaks.

Selskapet driver med bearbeiding av fisk i mange andre land som Kina, Japan, og Belgia. Inntektene blir fortsatt større enn sluttproduktet. Grunnen er fordi transportkostnadene her betyr svært lite i forhold til inntektene.

Og i tillegg er lønningene mye billigere i land som Kina og Japan.

 

Marine Harvest er et selskap med råvareorienterte bedrifter, derfor er det spesielt viktig at bedriftene har en kort vei til råvarene, noe som Marine Harvest ligger godt an med. Disse bedriftene i Hordaland ligger nærme kysten, der det er mye fisk.

 

Befolkningsutviklingen

Hordaland er et stort fylket og har vært Norges største fylket i befolkning frem til slutten av 1890 da Oslo passerte Hordaland. I 1987 fikk også Akershus flere innbyggere enn Hordaland. I dag er Hordaland Norges tredje største fylket med 511 357 innbyggere.

 

Befolkningsutviklingen i Hordaland har økt jevnt fra 1801 til 1950. I 1950-årene hadde fylket en bratt økning. I 1801 hadde Hordaland 77 916 innbyggere som utgjorde 8,9% av Norges befolkning. I dag har fylket 511 357 innbyggere altså nesten 10% av hele befolkningen.

 

Legg merke til tabellen over at det er ca. 50 års mellomrom mellom hver måling, med unntak året 2015, der det bare er 14 års mellomrom. Det viser da at økningen er størst rundt 2001 og utover.

 

I løpet at de siste 15 årene har befolkningen økt veldig mye, ikke bare i Hordaland med i Hele landet. Befolkningen i tidligere år vokste langsomt grunnet sult, sykdommer og krig.

Den industrielle revolusjonen på slutten av 1700-tallet gjorde at befolkningsutviklingen begynte smått å stige.

Den høye befolkningsveksten i Hordaland i de siste årene skyldes ikke høye fødselstall men innvandring. Nettoinnvandringen i Rogaland og Hordaland til sammen steg med 8200 i 2011. For Hordaland var dette den største nettoinnvandringen noensinne. De fleste av disse innvandrerne kom fra Polen.

 

Hordaland er et viktig fylke for Norge og mange andre land utenfor Norges grenser. Her produseres viktige matkilder som fisk og frukt. Hordaland er et spesielt fylke. Variasjonene i landskapet fører til at mange turister har forskjellige mål. Men den viktigste turistattraksjonen etter Bergen er Voss, som har blant annet et stort skianlegg.

 

Kildeliste:

Geir Thorsnæs, Hordaland, Store Norske Leksikon, <https://snl.no/Hordaland> [02.04.2015]

Hordaland, Wikipedia, <http://no.wikipedia.org/wiki/Hordaland> [02.04.2015]

Thor Thorsnæs, Hordaland Natur, Store Norske Leksikon (SNL), https://snl.no/Hordaland/natur

Thor Thorsnæs, Hordaland Fiske, Store Norske Leksikon (SNL), <https://snl.no/Hordaland/klima> [02.04.2015]

Thor Thorsnæs, Hordaland Industri, Store Norske Leksikon (SNL), <https://snl.no/Hordaland/industri> [02.04.2015]

Thor Thorsnæs, Hordaland Turisme, Store Norske Leksikon (SNL), <https://snl.no/Hordaland/turisme> [02.04.2015]

Thor Thorsnær, Hordaland ? befolkning, Store Norske Leksikon (SNL), <https://snl.no/Hordaland%2Fbefolkning> [02.04.2015]

Thor Thorsnær, Norges Befolkning, Store Norske Leksikon (SNL), <https://snl.no/Norges_befolkning> [02.04.2015]

Folketelling 1. Desember 1950, Statistisk Sentralbyrå (SSB), <http://www.ssb.no/a/histstat/nos/nos_xi_221.pdf> [02.04.2015]

Marine Harvest, Wikipedia, <http://no.wikipedia.org/wiki/Marine_Harvest> [03.04.2015]

Statoil, Wikipedia, <http://no.wikipedia.org/wiki/Statoil> [03.04.2015]

Statoil i Storbritannia, Statoil, <http://www.statoil.com/no/about/worldwide/unitedkingdom/pages/default.aspx> [03.04.2015]

Statoil i Kina, Statoil, <http://www.statoil.com/no/About/Worldwide/China/Pages/default.aspx> [03.04.2015]

Innvandring og utvandring, 2012, Statistisk Sentralbyrå (SSB), <https://www.ssb.no/innvutv/> [03.04.2015]

Folkemengde, 1. januar 2015, Statistisk Sentralbyrå (SSB), <https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde> [02.04.2015] 

 


 #Geografi #Geo #Vg1 #Studieforberedende #Skole #Skolehjelp #Lekse #Oppgaver #VOST


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Velkommen til Kim's Blogg! Her vil det bli lagt ut oppgaver og sammendrag i fag fra Videregående Skole Studiespesialiserende! ☆Om du bruker noen av disse bøkene kan det være en fordel å følge bloggen! ;)☆---------------------------------Naturfag 5, Aschehoug-------------------------GEO, Geografi Studieforberedende------------------------------Kommer senere-------------------- Ikke glem å DEL Bloggen! ^^
hits